Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Chełmie

Jesteś tu: Strona główna » Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Chełmie

Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW w Chełmie

 

I PODSTAWY PRAWNE:

 

 • 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) art. 71b ust. 2a, 2b, 3, 3a.
 • 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz. 133).
 • 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072).

 

II PODSTAWY PRAWNO- ORGANIZACYJNE:

 

 • 1. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmie zawiera zapis regulujący możliwość prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówce.
 • 2. Kwalifikacje specjalistów są zgodne z niepełnosprawnością dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju i ich indywidualnymi potrzebami wskazanymi przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania.
 • 3. Zmiany w Arkuszu Organizacyjnym dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju (liczba specjalistów prowadzących zajęcia oraz liczba godzin zajęć przez nich prowadzonych) są zawarte w aneksach o ile informacje o wczesnym wspomaganiu nie zostały ujęte w dokumentach podstawowych zatwierdzonych przez organ prowadzący do 30 maja każdego roku.

 

UCZESTNICY TERAPII  

 • 1. Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju są dzieci w wieku od 0 do 7 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego nie później jednak niż do 8 roku życia, na podstawie orzeczenia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • 2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i na okres wskazany w orzeczeniu i skierowaniu.
 • 3. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

ORGANIZACJA TERAPII  

 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie
  z dzieckiem i jego rodziną.
 3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

 

CELE TERAPII  

 • 1. Pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • 2. Pomoc rodzinie w rozpoznawaniu niepełnosprawności dziecka.
 • 3. Wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem.
 • 4. Pomoc rodzicom w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej na nie reakcji.
 • 5. Zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w nauce szkolnej.

 

III ZESPÓŁ DS. WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA:

 

 

 • 1. Zespół ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci powołuje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmie.
 • 2. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor SOSW w Chełmie lub powołany przez niego nauczyciel.  

 

TERAPEUCI - CZŁONKOWIE ZESPOŁU

 

 

 • 1. W skład Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 • a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • b) psycholog;
 • c) logopeda;
 • d) rehabilitant;
 • e) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.  

 

ZADANIA ZESPOŁU  

 • 1. Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.
 • 2. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka.
 • 3. Informowanie rodziców dziecka w razie odwołania zajęć z powodu nieobecności terapeuty.
 • 4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

 

FORMY TERAPII  

 1. W ramach pracy  Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci  stosowane są następujące formy terapii:
 • a) porady;
 • b) konsultacje;
 • c) instruktaże;
 • d) indywidualne i/lub grupowe zajęcia z dziećmi;
 • e) spotkania z rodzicami.

 

IV DOKUMENTACJA ZESPOŁU DS. WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA:

 

 

 • 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
 • a) W skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wchodzi:
 • - opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną;
 • - dziennik oddziaływań wspomagających rozwój lub inny dokument potwierdzający przebieg pracy z dzieckiem (realizacja indywidualnego programu);
 • - karty obserwacji lub inny dokument ukazujący przebieg rozwoju dziecka (skuteczność podjętych oddziaływań).
 • b) W skład dokumentacji pracy z rodziną dziecka wchodzi:
 • - plan współpracy z rodzicami dziecka.
 • c) W skład dokumentacji Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzi:
 • - procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chełmie,
 • - harmonogram organizacji pracy zespołu (częstotliwość, konsultacje).

 

V BAZA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE:

 

 

 • 1. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ustala Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 • 2. Wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne jest zgodne z potrzebami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pomoce dydaktyczne są adekwatne do prowadzonych zajęć z dzieckiem i jego rodziną.