Procedura dla osób przewożących dzieci do ZWiPPP Nr 1 w Chełmie

Jesteś tu: Strona główna » Procedura dla osób przewożących dzieci do ZWiPPP Nr 1 w Chełmie

Podstawa prawna:

Art. 17 ut.3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

1. Do przewozu dzieci przeznaczony jest samochód służbowy marki Opel Viwaro dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,

2. Przed każdym wyjazdem kierowca sprawdza stan przygotowania dzieci do podróży - pasy bezpieczeństwa,

3. Kierowca i osoba oddelegowana przez Dyrektora placówki do przewozu dzieci odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w trakcie podróży,

4. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do przekazania i odbioru dziecka w wyznaczonym miejscu i o określonej godzinie,

5. W przypadku niemożliwości w/w zasady rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do telefonicznego poinformowania osoby bezpośrednio pełniącej opiekę nad dziećmi w czasie przewozu co najmniej 1 godzinę przed dowozem dzieci,

6. W przypadku nieobecności rodzica lub prawnego opiekuna w wyznaczonym miejscu i określonej godzinie oraz braku wcześniejszej informacji telefonicznej o zaistniałej sytuacji dziecko należy przewieźć z powrotem do placówki i przekazać wychowawcom dyżurnym.

7. Dzieci przywiezione do placówki odbierają osoby pełniące obowiązki pomocy nauczyciela. Po skończeniu zajęć dzieci doprowadzane są do samochodu przez te same osoby,

8. W przypadku ataku padaczki lub utraty przytomności lub innych sytuacjach zdrowotnych kierowca niezwłocznie zatrzymuje pojazd w bezpiecznym miejscu i wzywa karetkę pogotowia. Natomiast osoba bezpośrednio sprawująca opiekę nad dziećmi udziela pierwszej pomocy przed medycznej i zapewnia bezpieczeństwo pozostałym dzieciom.

 

Pliki do pobrania